icon-phone
Thống kê truy cập
Sắp xếp:

Chỉ phẫu thuật(117)

Chỉ prolene 8-0 mã F1890

Chỉ prolene 8-0 mã F1890

Mã sp: Chỉ prolene 8-0 mã F1890
Giá bán: 120,000 đ
Chỉ PDS 5-0 mã Z1013H

Chỉ PDS 5-0 mã Z1013H

Mã sp: Chỉ PDS 5-0 mã Z1013H
Giá bán: 90,000 đ
Chỉ vicryl 5-0 mã W9824

Chỉ vicryl 5-0 mã W9824

Mã sp: Chỉ vicryl 5-0 mã W9824
Giá bán: 90,000 đ
Chỉ phẫu thuật vicryl số 0 mã VCP330

Chỉ phẫu thuật vicryl số 0 mã VCP330

Mã sp: Chỉ phẫu thuật vicryl số 0 mã VCP330
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ vicryl 4-0 mã VCP310

Chỉ vicryl 4-0 mã VCP310

Mã sp: Chỉ vicryl 4-0 mã VCP310
Giá bán: 75,000 đ
Chỉ vicryl số 1 mã W9391

Chỉ vicryl số 1 mã W9391

Mã sp: Chỉ vicryl số 1 mã W9391
Giá bán: 85,000 đ
Chỉ vicryl số 0 mã W9430

Chỉ vicryl số 0 mã W9430

Mã sp: Chỉ vicryl số 0 mã W9430
Giá bán: 85,000 đ
Chỉ phẫu thuật vicryl số 2-0 mã V243H

Chỉ phẫu thuật vicryl số 2-0 mã V243H

Mã sp: Chỉ phẫu thuật vicryl số 2-0 mã V243H
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ vicryl số 3-0 mã V423H

Chỉ vicryl số 3-0 mã V423H

Mã sp: Chỉ vicryl số 3-0 mã V423H
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ prolene số 0 mã W8430

Chỉ prolene số 0 mã W8430

Mã sp: Chỉ prolene số 0 mã W8430
Giá bán: 160,000 đ
Chỉ novosyn 2-0

Chỉ novosyn 2-0

Mã sp: Chỉ novosyn 2-0
Giá bán: 30,000 đ
Chỉ novosyn số 1

Chỉ novosyn số 1

Mã sp: Chỉ novosyn số 1
Giá bán: 35,000 đ
Chị tự tiêu số 0 mã V334H

Chị tự tiêu số 0 mã V334H

Mã sp: Chị tự tiêu số 0 mã V334H
Giá bán: 75,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã V225H

Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã V225H

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã V225H
Giá bán: 75,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl số 1 mã V341H

Chỉ tự tiêu vicryl số 1 mã V341H

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl số 1 mã V341H
Giá bán: 75,000 đ
Chỉ vicryl số 2-0 mã V323H

Chỉ vicryl số 2-0 mã V323H

Mã sp: Chỉ vicryl số 2-0 mã V323H
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ vicryl số 1 mã V365H

Chỉ vicryl số 1 mã V365H

Mã sp: Chỉ vicryl số 1 mã V365H
Giá bán: 75,000 đ
Chỉ vicryl số 3-0 mã V242H

Chỉ vicryl số 3-0 mã V242H

Mã sp: Chỉ vicryl số 3-0 mã V242H
Giá bán: 75,000 đ
Chỉ vicryl 3-0 mã V215H

Chỉ vicryl 3-0 mã V215H

Mã sp: Chỉ vicryl 3-0 mã V215H
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ khâu trong vicryl 4-0 mã V304H

Chỉ khâu trong vicryl 4-0 mã V304H

Mã sp: Chỉ khâu trong vicryl 4-0 mã V304H
Giá bán: 75,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl 4-0 mã V214H

Chỉ tự tiêu vicryl 4-0 mã V214H

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl 4-0 mã V214H
Giá bán: 75,000 đ
Chỉ vicryl số 1 mã V335

Chỉ vicryl số 1 mã V335

Mã sp: Chỉ vicryl số 1 mã V335
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ vicryl số 1 mã V359

Chỉ vicryl số 1 mã V359

Mã sp: Chỉ vicryl số 1 mã V359
Giá bán: 75,000 đ
Chỉ vicryl 2-0 mã V684

Chỉ vicryl 2-0 mã V684

Mã sp: Chỉ vicryl 2-0 mã V684
Giá bán: 55,000 đ
Chỉ vicryl 2-0 mã V224

Chỉ vicryl 2-0 mã V224

Mã sp: Chỉ vicryl 2-0 mã V224
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ vicryl số 0 mã V225

Chỉ vicryl số 0 mã V225

Mã sp: Chỉ vicryl số 0 mã V225
Giá bán: 75,000 đ
Chỉ demegut (chromic catgut) số 2-0 của hãng demetech

Chỉ demegut (chromic catgut) số 2-0 của hãng demetech

Mã sp: Chỉ demegut (chromic catgut) số 2-0 của hãng demetech
Giá bán: 18,000 đ
Chỉ demegut (chromic catgut) số 1 của hãng demetech

Chỉ demegut (chromic catgut) số 1 của hãng demetech

Mã sp: Chỉ demegut (chromic catgut) số 1 của hãng demetech
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ catgut chrom số 1 hãng smi

Chỉ catgut chrom số 1 hãng smi

Mã sp: Chỉ catgut chrom số 1 hãng smi
Giá bán: 12,000 đ
Chỉ vicryl số 4.0 mã V292

Chỉ vicryl số 4.0 mã V292

Mã sp: Chỉ vicryl số 4.0 mã V292
Giá bán: 55,000 đ
Chỉ vicryl số 3.0 mã V442

Chỉ vicryl số 3.0 mã V442

Mã sp: Chỉ vicryl số 3.0 mã V442
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ vicryl số 1 mã V347

Chỉ vicryl số 1 mã V347

Mã sp: Chỉ vicryl số 1 mã V347
Giá bán: 75,000 đ
Chỉ vicryl số 0 mã V340

Chỉ vicryl số 0 mã V340

Mã sp: Chỉ vicryl số 0 mã V340
Giá bán: 75,000 đ
Chỉ vicryl số 0 mã VCP334

Chỉ vicryl số 0 mã VCP334

Mã sp: Chỉ vicryl số 0 mã VCP334
Giá bán: 75,000 đ
Chỉ phẫu thuật vicryl 2.0 mã V317

Chỉ phẫu thuật vicryl 2.0 mã V317

Mã sp: Chỉ phẫu thuật vicryl 2.0 mã V317
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ vicryl 2/0 mã V224

Chỉ vicryl 2/0 mã V224

Mã sp: Chỉ vicryl 2/0 mã V224
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ vicryl plus 3.0 mã VCP 311

Chỉ vicryl plus 3.0 mã VCP 311

Mã sp: Chỉ vicryl plus 3.0 mã VCP 311
Giá bán: 80,000 đ
Chỉ tự tiêu Vicryl 3/0 mã V219

Chỉ tự tiêu Vicryl 3/0 mã V219

Mã sp: Chỉ tự tiêu Vicryl 3/0 mã V219
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ phẫu thuật vicryl 3-0 mã V316

Chỉ phẫu thuật vicryl 3-0 mã V316

Mã sp: Chỉ phẫu thuật vicryl 3-0 mã V316
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ vicryl 3.0 mã V784

Chỉ vicryl 3.0 mã V784

Mã sp: Chỉ vicryl 3.0 mã V784
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ trustigut plain catgut số 2

Chỉ trustigut plain catgut số 2

Mã sp: Chỉ trustigut plain catgut số 2
Giá bán: 25,000 đ
Chỉ vicryl plus số 4-0 mã VCP304

Chỉ vicryl plus số 4-0 mã VCP304

Mã sp: Chỉ vicryl plus số 4-0 mã VCP304
Giá bán: 85,000 đ
Chỉ vicryl plus số 2-0 mã VCP317

Chỉ vicryl plus số 2-0 mã VCP317

Mã sp: Chỉ vicryl plus số 2-0 mã VCP317
Giá bán: 85,000 đ
Chỉ trustigut chromic cagut số 0 mã C40A30

Chỉ trustigut chromic cagut số 0 mã C40A30

Mã sp: Chỉ trustigut chromic cagut số 0 mã C40A30
Giá bán: 25,000 đ
Chỉ vicryl plus số 3-0 mã VCP316

Chỉ vicryl plus số 3-0 mã VCP316

Mã sp: Chỉ vicryl plus số 3-0 mã VCP316
Giá bán: 85,000 đ
Chỉ vicryl plus số 0 mã W9141

Chỉ vicryl plus số 0 mã W9141

Mã sp: Chỉ vicryl plus số 0 mã W9141
Giá bán: 85,000 đ
Chỉ catgut chrom 2/0 của hãng Smi

Chỉ catgut chrom 2/0 của hãng Smi

Mã sp: Chỉ catgut chrom 2/0 của hãng Smi
Giá bán: 15,000 đ
Chỉ khâu vết thương daclon 4/0

Chỉ khâu vết thương daclon 4/0

Mã sp: Chỉ khâu vết thương daclon 4/0
Giá bán: 15,000 đ
Chỉ vicryl plus VCP359 số 1

Chỉ vicryl plus VCP359 số 1

Mã sp: Chỉ vicryl plus VCP359 số 1
Giá bán: 90,000 đ
Chỉ phẫu thuật daclon 2/0

Chỉ phẫu thuật daclon 2/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật daclon 2/0
Giá bán: 15,000 đ
Chỉ prolene 5-0

Chỉ prolene 5-0

Mã sp: Chỉ prolene 5-0
Giá bán: 80,000 đ
Chỉ khâu trong novosyn 3/0

Chỉ khâu trong novosyn 3/0

Mã sp: Chỉ khâu trong novosyn 3/0
Giá bán: 35,000 đ
Chỉ phẫu thuật surgicryl 910 số 5/0

Chỉ phẫu thuật surgicryl 910 số 5/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật surgicryl 910 số 5/0
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ surgicryl 4.0

Chỉ surgicryl 4.0

Mã sp: Chỉ surgicryl 4.0
Giá bán: 55,000 đ
Chỉ phẫu thuật surgicryl 3/0

Chỉ phẫu thuật surgicryl 3/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật surgicryl 3/0
Giá bán: 55,000 đ
Chỉ surgicryl 2/0

Chỉ surgicryl 2/0

Mã sp: Chỉ surgicryl 2/0
Giá bán: 55,000 đ

友情链接:代孕 武汉代孕代孕捐卵 代孕武汉代孕 代孕 代孕网代孕 武汉代孕 代孕 深圳代孕

 
 
 
Thiết kế website        
 
^ Về đầu trang

Hottline : 0916 513 382

代孕|北京代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|深圳代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕|捐卵 |代孕网|武汉代孕|武汉代孕|捐卵|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 |捐卵|上海代孕|代孕公司|武汉代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕中介|代孕